Dom från Stockholms tingsrätt i mål avseende obehörigt fondbyte i premiepensionssystemet

Stockholms tingsrätt har den 15 december 2023 meddelat dom i ett tvistemål (FT 4281-22) där käranden gjorde gällande att staten överträtt hans egendomsskydd enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Detta genom att inte vidta tillräckliga och nödvändiga åtgärder för att förhindra att hans premiepension obehörigen flyttades från en fond till en annan. Käranden yrkade att staten till följd av detta skulle betala skadestånd till honom om 20 000 kr jämte ränta.

Tingsrätten har konstaterat att staten har vidtagit förebyggande och avhjälpande åtgärder och därigenom uppfyllt sina positiva förpliktelser enligt Europakonventionen. Någon överträdelse av har därmed inte kunnat konstateras. Tingsrätten har därför ogillat kärandens talan.

Domen hittar du här: Stockholms tingsrätts dom den 15 december 2023 i mål nr FT 4281-22