Tillsyn

Vad omfattar Justitiekanslerns tillsynsverksamhet?

Justitiekanslern har till uppgift att granska att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar och att de även i övrigt fullgör sina uppgifter.

Justitiekanslerns resurser räcker tyvärr inte till någon mera omfattande tillsynsverksamhet. Myndigheten koncentrerar sig därför i huvudsak på frågor om rättssäkerhet, yttrandefrihet, offentlighet och s.k. systemfel hos myndigheterna. Även inom dessa områden måste myndigheten dock prioritera hårt. De flesta som skriver hit får därför till svar att Justitie­kanslern inte kommer att vidta några åtgärder.

Det finns flera begränsningar när det gäller Justitiekanslerns tillsynsbefogenheter. Grundlagen förhindrar t.ex. att Justitiekanslern lägger sig i den dömande verksamheten hos domstolarna och Justitiekanslern kan inte ge direktiv om hur ett ärende hos en domstol eller en förvalt­nings­myndighet ska handläggas eller avgöras. Justitiekanslern kan inte heller ompröva beslut som har fattats av andra myndigheter och ändra deras avgöranden i sak.

En beskrivning av tillsynsverksamheten och dess begränsningar finns i ett dokument, som vi ofta brukar skicka ut tillsammans med svarsbrev. Klicka här för att läsa detta dokument.

Till dig som har skyddade personuppgifter:

Om du skickar in en ansökan eller anmälan och har skyddade personuppgifter måste du själv meddela detta.