Frågor och svar om JK:s tillsyn


Vilka omfattas av JK:s tillsyn?

 • Statliga myndigheter (inklusive domstolar)
 • Kommunala och landstingskommunala myndigheter
 • Tjänstemän vid statliga, kommunala och landstingskommunala myndigheter
 • Andra som har anförtrotts myndighetsutövning, t.ex. ordningsvakter (myndighetsutövning innebär beslutsfattande eller andra åtgärder som utgör uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna)

Vilka omfattas inte av JK:s tillsyn?

 • Förtroendevalda, dvs. regeringen och enskilda statsråd, riksdagens ledamöter samt ledamöter av kommun- respektive landstingsfullmäktige
 • Riksdagens myndigheter, t.ex. Justitieombudsmannen (JO)
 • Statliga, kommunala och privata bolag som inte har anförtrotts myndighetsutövning, t.ex. banker, försäkringsbolag och privatpraktiserande läkare

Vem kan anmäla?

Den som anser att man själv eller någon annan har blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende kan klaga hos JK.

Vem som helst kan göra en anmälan. Man behöver inte ha uppnått en viss ålder, vara svensk medborgare eller bo i Sverige för att få klaga. Det är inte heller nödvändigt att man personligen är berörd av det man anmäler.

Hur klagar/anmäler man?

Den som vill klaga på en myndighet eller en domstol måste skriva hit och förklara varför.

Vad en anmälan/ett klagomål bör innehålla

 • Vem klagomålet riktar sig mot, dvs. vilken myndighet och/eller tjänsteman som man anser har agerat felaktigt
 • En kort beskrivning av ärendet eller händelsen
 • Det agerande som man anser vara felaktigt och motivering till varför man anser att myndigheten och/eller tjänstemannen har agerat felaktigt
 • När händelsen inträffade
 • Eventuellt diarie- eller ärendenummer hos myndigheten
 • Om anmälaren vill ha ett personligt svar ska dennes namn och adress/e-postadress anges

Kan man anmäla/klaga anonymt?

Anonyma anmälningar utreds som regel inte, men Justitiekanslern kan på eget initiativ besluta att granska myndigheter och domstolar. Även anonyma klagomål kan därför föranleda en sådan granskning. Om du inte anger ditt namn och en adress som du kan nås på kan du däremot inte räkna med att få ett svar från Justitiekanslern med anledning av klagomålet. Anmälningar per e-post där inga namnuppgifter förekommer utöver den som eventuellt finns i e-postmeddelandets adressfält betraktar vi som anonyma. Om du vill ha ett personligt svar ska du alltså ange ditt namn och adress/e-postadress