Justitiekanslern är en myndighet under regeringen som bl.a. har tillsyn över myndigheter, reglerar skadeståndskrav mot staten och är åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål.

Sök på beslut, diarienummer, yttrande, och övriga artiklar.

Vad behöver du hjälp med?

Aktuellt

29 jan 2020

Målet Girjas sameby mot staten

26 nov 2019

Initiativärende med anledning av Åklagarmyndighetens hantering av penningbeslag när en målsägande gör anspråk på beslagtagna kontomedlen

26 nov 2019

Ersättningsanspråk mot staten med hänvisning till en domstols dom beträffande skadestånd vid penningtvättbrott

Senast webbpublicerade beslut

Diarienr: 6629-18-4.3 / Beslutsdatum: 17 feb 2020

Inget skadestånd men väl kritik mot Migrationsverket för handläggning av asylansökan avseende två bröder

Diarienr: 6397-19-4.3.2 / Beslutsdatum: 31 jan 2020

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Migrationsverkets handläggning av en ansökan om arbetstillstånd

Diarienr: 4886-19-4.3.2 / Beslutsdatum: 13 jan 2020

Skadeståndsskyldighet för staten med anledning av polisens upprepade husrannsakningar och kroppsvisitationer

Diarienr: 6224-19-2.4.2 / Beslutsdatum: 20 dec 2019

Inspektion av Falu tingsrätt den 19 och 20 november 2019 - handläggning av utsökningsärenden

Diarienr: 772-19-2.4.1 / Beslutsdatum: 19 dec 2019

Initiativärende angående expedieringsrutiner av beslut rörande personer tagna i förvar

Diarienr: 5783-19-2.5 / Beslutsdatum: 18 dec 2019

Inspektion av Polismyndighetens beslagshantering i Helsingborg den 5 och 6 november 2019

Justitiekanslerns huvuduppgifter

Tillsyn över myndigheterna

Justitiekanslern har i likhet med Riksdagens ombudsmän (JO) tillsyn över myndigheter och deras tjänstemän. Tillsynen har till syfte att kontrollera att lagar och andra författningar efterlevs. Sedan den 1 december 1998 har Justitiekanslerns tillsynsverksamhet begränsats. Justitiekanslern har sedan dess en mer övergripande tillsyn som främst är inriktad på att upptäcka ...

Frivillig skadereglering

Justitiekanslern har också möjlighet att på frivillig väg reglera vissa skadeståndsanspråk som riktas mot staten. Tanken med det är att avlasta domstolarna uppgiften att pröva sådana mål där det egentligen inte finns någon tvist utan där det är klart att ett skadeståndsgrundande fel har begåtts och att den enskilde har ...

Åklagare vid tryck- och yttrandefrihetsbrott

Justitiekanslern är ensam åklagare när det gäller tryck- och yttrandefrihetsbrott, dvs. när det är fråga om otillåtna uttalanden i tryckta skrifter, radio- och televisionsprogram samt s.k. tekniska upptagningar, dvs. DVD- och CD-skivor, videogram m.m.

Justitiekanslern har också andra åklagaruppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Den viktigaste är att värna om ...

Tillsyn över advokaternas disciplinverksamhet

Tillsynen över advokatväsendet utövas i första hand av Sveriges Advokatsamfund. Dit kan således en enskild som är missnöjd med en advokat vända sig med sina klagomål. Justitiekanslern får del av alla beslut i disciplinärenden från advokatsamfundet och har möjlighet att klaga på besluten inom fyra veckor från det att Justitiekanslern ...

Ombud för staten

En annan viktig uppgift för Justitiekanslern är att vara statens ombud. Denna uppgift innebär att Justitiekanslern företräder staten i vissa rättegångar som rör statens rätt, främst skadeståndsmål. Justitiekanslern är alltid behörig att föra statens talan men ofta ankommer detta på andra myndigheter, t.ex. Skatteverket, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten och Polismyndigheten.

Rådgivare åt regeringen

Justitiekanslern biträder ibland regeringen med råd och utredningar i juridiska frågor. Uppgiften innebär bl.a. att regeringen har möjlighet att ge Justitiekanslern i uppdrag att utreda vissa ärenden. En annan uppgift som bör nämnas här är den omfattande verksamheten med att svara på remisser i olika lagstiftningsärenden.

Läs mer om JK