Justitiekanslern är en myndighet under regeringen som bl.a. har tillsyn över myndigheter, reglerar skadeståndskrav mot staten och är åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål.

Sök på beslut, diarienummer, yttrande, och övriga artiklar.

Vad behöver du hjälp med?

Aktuellt

11 apr 2019

Beslut i ett ärende avseende anspråk enligt den s.k. frihetsberövandelagen

1 apr 2019

Nedlagd förundersökning

8 mar 2019

Inspektion av Kronofogdemyndigheten

Senast webbpublicerade beslut

Diarienr: 901-19-2.4.2 / Beslutsdatum: 17 jun 2019

Granskning av gärningsbeskrivningar vid delgivning av brottsmisstanke i polisledda och åklagarledda förundersökningar

Diarienr: 2320-19-2.4.2 / Beslutsdatum: 14 jun 2019

Tillsynsprojekt vid Kriminalvårdens huvudkontor angående frågor om avskiljande är avslutat - Justitiekanslern ger vissa rekommendationer

Diarienr: 4686-18-4.3 / Beslutsdatum: 12 jun 2019

Åklagarmyndigheten skadeståndsskyldig med anledning av långsam handläggning av en förundersökning

Diarienr: 3938-18-2.1 / Beslutsdatum: 4 jun 2019

Justitiekanslern uttalar sig angående Polismyndighetens anlitande av tolkar

Diarienr: 1268-19-2.4.1 / Beslutsdatum: 28 maj 2019

Transportstyrelsens underlåtenhet att meddela preliminära beslut om varning vid vissa fall av trafikförseelser

Diarienr: 5621-18-2.1 / Beslutsdatum: 22 maj 2019

Allvarlig kritik mot Försäkringskassan med anledning av att ett läkarutlåtande skickats till fel person

Justitiekanslerns huvuduppgifter

Tillsyn över myndigheterna

Justitiekanslern har i likhet med Riksdagens ombudsmän (JO) tillsyn över myndigheter och deras tjänstemän. Tillsynen har till syfte att kontrollera att lagar och andra författningar efterlevs. Sedan den 1 december 1998 har Justitiekanslerns tillsynsverksamhet begränsats. Justitiekanslern har sedan dess en mer övergripande tillsyn som främst är inriktad på att upptäcka ...

Frivillig skadereglering

Justitiekanslern har också möjlighet att på frivillig väg reglera vissa skadeståndsanspråk som riktas mot staten. Tanken med det är att avlasta domstolarna uppgiften att pröva sådana mål där det egentligen inte finns någon tvist utan där det är klart att ett skadeståndsgrundande fel har begåtts och att den enskilde har ...

Åklagare vid tryck- och yttrandefrihetsbrott

Justitiekanslern är ensam åklagare när det gäller tryck- och yttrandefrihetsbrott, dvs. när det är fråga om otillåtna uttalanden i tryckta skrifter, radio- och televisionsprogram samt s.k. tekniska upptagningar, dvs. DVD- och CD-skivor, videogram m.m.

Justitiekanslern har också andra åklagaruppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Den viktigaste är att värna om ...

Tillsyn över advokaternas disciplinverksamhet

Tillsynen över advokatväsendet utövas i första hand av Sveriges Advokatsamfund. Dit kan således en enskild som är missnöjd med en advokat vända sig med sina klagomål. Justitiekanslern får del av alla beslut i disciplinärenden från advokatsamfundet och har möjlighet att klaga på besluten inom fyra veckor från det att Justitiekanslern ...

Ombud för staten

En annan viktig uppgift för Justitiekanslern är att vara statens ombud. Denna uppgift innebär att Justitiekanslern företräder staten i vissa rättegångar som rör statens rätt, främst skadeståndsmål. Justitiekanslern är alltid behörig att föra statens talan men ofta ankommer detta på andra myndigheter, t.ex. Skatteverket, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten och Polismyndigheten.

Rådgivare åt regeringen

Justitiekanslern biträder ibland regeringen med råd och utredningar i juridiska frågor. Uppgiften innebär bl.a. att regeringen har möjlighet att ge Justitiekanslern i uppdrag att utreda vissa ärenden. En annan uppgift som bör nämnas här är den omfattande verksamheten med att svara på remisser i olika lagstiftningsärenden.

Läs mer om JK