På grund av rådande omständigheter har vi tillsvidare endast öppet för besök och telefon mellan 9-11 mån-fre.
Justitiekanslern är en myndighet under regeringen som bl.a. har tillsyn över myndigheter, reglerar skadeståndskrav mot staten och är åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål.

Sök på beslut, diarienummer, yttrande och övriga artiklar.

Vad behöver du hjälp med?

Aktuellt

5 okt 2020

Videoslots LTD ./. staten genom Justitiekanslern

29 sep 2020

Justitiekanslern överklagar ett beslut fattat av advokatsamfundets disciplinnämnd till Högsta domstolen

24 jun 2020

Granskning av det s.k. snabbspåret i brottmål

Senast webbpublicerade beslut

Diarienr: 5765-20-7.5 / Beslutsdatum: 29 sep 2020

Justitiekanslern överklagar ett beslut fattat av advokatsamfundets disciplinnämnd till Högsta domstolen

Diarienr: 1979-20-4.3.2 / Beslutsdatum: 8 sep 2020

Inget skadestånd men väl kritik mot Polismyndigheten för att ett beslut om kroppsvisitation inte dokumenterats.

Diarienr: 4051-20-4.3.2 / Beslutsdatum: 29 jul 2020

Inget skadestånd till bröderna i "Kevinfallet" på grund av preskription

Diarienr: 4052-20-4.3.2 / Beslutsdatum: 29 jul 2020

Inget skadestånd till bröderna i "Kevinfallet" på grund av preskription

Diarienr: 7570-18-4.3 / Beslutsdatum: 1 jul 2020

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till exekutiv försäljning av en fastighet

Diarienr: 1127-20-4.3.2 / Beslutsdatum: 29 jun 2020

Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av en tingsrätts handläggning av ett ärende om verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken

Justitiekanslerns huvuduppgifter

 Tillsyn över myndigheterna

Justitiekanslern har i likhet med Riksdagens ombudsmän (JO) tillsyn över myndigheter och deras tjänstemän. Tillsynen har till syfte att kontrollera att lagar och andra författningar efterlevs. Sedan den 1 december 1998 har Justitiekanslerns tillsynsverksamhet begränsats. Justitiekanslern har sedan dess en mer övergripande tillsyn som främst är inriktad på att upptäcka ...

 Frivillig skadereglering

Justitiekanslern har också möjlighet att på frivillig väg reglera vissa skadeståndsanspråk som riktas mot staten. Tanken med det är att avlasta domstolarna uppgiften att pröva sådana mål där det egentligen inte finns någon tvist utan där det är klart att ett skadeståndsgrundande fel har begåtts och att den enskilde har ...

 Åklagare vid tryck- och yttrandefrihetsbrott

Justitiekanslern är ensam åklagare när det gäller tryck- och yttrandefrihetsbrott, dvs. när det är fråga om otillåtna uttalanden i tryckta skrifter, radio- och televisionsprogram samt s.k. tekniska upptagningar, dvs. DVD- och CD-skivor, videogram m.m.

Justitiekanslern har också andra åklagaruppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Den viktigaste är att värna om ...

 Tillsyn över advokaternas disciplinverksamhet

Tillsynen över advokatväsendet utövas i första hand av Sveriges Advokatsamfund. Dit kan således en enskild som är missnöjd med en advokat vända sig med sina klagomål. Justitiekanslern får del av alla beslut i disciplinärenden från advokatsamfundet och har möjlighet att klaga på besluten inom fyra veckor från det att Justitiekanslern ...

 Ombud för staten

En annan viktig uppgift för Justitiekanslern är att vara statens ombud. Denna uppgift innebär att Justitiekanslern företräder staten i vissa rättegångar som rör statens rätt, främst skadeståndsmål. Justitiekanslern är alltid behörig att föra statens talan men ofta ankommer detta på andra myndigheter, t.ex. Skatteverket, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten och Polismyndigheten.

 Rådgivare åt regeringen

Justitiekanslern biträder ibland regeringen med råd och utredningar i juridiska frågor. Uppgiften innebär bl.a. att regeringen har möjlighet att ge Justitiekanslern i uppdrag att utreda vissa ärenden. En annan uppgift som bör nämnas här är den omfattande verksamheten med att svara på remisser i olika lagstiftningsärenden.

Läs mer om JK