Aktuellt


3 jul 2024

Dom från Stockholms tingsrätt i mål om ersättning enligt frihetsberövandelagen

Under 2021 avslog Justitiekanslern en begäran om ersättning enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (frihetsberövandelagen).

Personen som hade ansökt om ersättningen väckte sedan talan mot staten.…

6 maj 2024

Stadfäst förlikning i mål om rättegångskostnader i förvaltningsmål

En person som fått ett yrkande om ersättning för rättegångskostnader avvisat av Högsta förvaltningsdomstolen, väckte under våren 2022 talan mot staten i Stockholms tingsrätt (mål nr T 7672-22).

Kärandens talan…

3 maj 2024

Dom från Svea hovrätt i mål mot Nordea Bank

Nordea Bank Abp, filial i Sverige (Nordea) ansökte i juni 2014 om stämning mot staten vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 8426-14). I målet begär Nordea återbetalning av skatt alternativt…

29 feb 2024

Dom från Svea hovrätt i mål om påståenden om fel, försummelser och tjänstefel under en förundersökning

Svea hovrätt meddelade den 29 februari 2024 dom i ett tvistemål där käranden i hovrätten begärde skadestånd av staten med cirka 183 000 kr till följd av fel, försummelser och…

11 jan 2024

Dom från Stockholms tingsrätt i målet Videoslots LTD ./. staten genom Justitiekanslern

Stockholms tingsrätt har den 11 januari 2024 meddelat dom i ett tvistemål (T 12704-20) där spelbolaget Videoslots LTD har begärt knappt 90 miljoner kr i skadestånd av staten. Grunden för…

15 dec 2023

Dom från Stockholms tingsrätt i mål avseende obehörigt fondbyte i premiepensionssystemet

Stockholms tingsrätt har den 15 december 2023 meddelat dom i ett tvistemål (FT 4281-22) där käranden gjorde gällande att staten överträtt hans egendomsskydd enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Detta genom…

26 jun 2023

Justitiekanslern avslår drygt 2 000 skadeståndsanspråk från personer som drabbats av narkolepsi efter vaccination samt från deras anhöriga

I samband med svininfluensapandemin 2009 gavs alla svenskar möjlighet att vaccinera sig mot viruset. Ungefär 60 procent av befolkningen vaccinerade sig. Det visade sig senare att risken att insjukna i…

21 jun 2023

Justitiekanslern yrkar att Auroramålet ska avvisas

Justitiekanslern har idag lämnat in sitt svaromål för staten i det så kallade Auroramålet där ett stort antal barn och unga har väckt en grupptalan mot staten. Gruppmedlemmarna anser att…

15 jun 2023

Dom från Svea hovrätt i mål mot Fortum Sweden

Fortum Sweden AB (Fortum Sweden) ansökte i slutet av 2018 om stämning mot staten vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 17795-18). I målet begär Fortum Sweden skadestånd av staten med…

7 jun 2023

Dom från Svea hovrätt i mål om hets mot folkgrupp

Dom från Svea hovrätt i mål om hets mot folkgrupp

Under en konferens för hågkomst av förintelsen och bekämpande av antisemitism i Malmö 2021 projicerades texten ”Förintelsen är en bluff”…