Ärendehandläggning

Myndigheten hanterade 2017 totalt ca 12 700 ärenden. Av dessa avsåg ungefär 9 000 skadestånd (varav 1 700 ersättning enligt frihetsberövandelagen och 6 200 ersättning till personer som varit registrerade i den s.k. uppgiftssamlingen Kringresande), 290 tryck- och yttrandefrihet, 1 100 tillsyn och 1 900 rättshjälp. Därtill kom bl.a. rättegångar, lagstiftningsremisser, uppdrag från regeringen och ärenden om disciplinansvar för advokater. 

De allra flesta ärenden hos myndigheten hanteras på så sätt att de bereds av någon av juristerna varefter beslut fattas av någon av cheferna. Handläggaren skriver normalt ett förslag till beslut (eller ibland ett yttrande eller en inlaga till en domstol) som justeras av beslutsfattaren. Även muntliga föredragningar inför ett beslut är vanliga. Däremot är det mycket ovanligt att Justitiekanslern håller förhandlingar eller sammanträden med inblandade parter, sökande eller klagande. Handläggningen hos myndigheten är alltså nästan uteslutande skriftlig. 

Justitiekanslern är beslutsfattare inom alla ärendekategorier, medan byråcheferna fattar beslut inom sina respektive områden. Ärenden där en byråchef är beslutsfattare är förhållandevis vanliga. En byråchef får dock inte avgöra ärenden som är principiella eller annars av större vikt eller som av någon annan anledning bör avgöras av justitiekanslern. Justitiekanslern får även uppdra åt en föredragande (en erfaren jurist) att avgöra ärenden av enklare slag, något som också sker regelbundet.