Anmälningar gällande ändringar i inkomstskattelagen

Justitiekanslern har tagit emot många anmälningar som avser ändringar i inkomstskattelagen på grund av justerade åldersgränser i pensionssystemet. Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2023. I anmälningarna har förts fram att ändringarna innebär att de som är födda ett visst år ska betala högre skatt än andra och att ändringarna strider mot likabehandlingsprincipen och andra bestämmelser i regeringsformen.

Justitiekanslern har bland annat till uppgift att granska att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar och att de även i övrigt fullgör sina uppgifter. Justitiekanslern är ett extraordinärt tillsynsorgan som inte ska ersätta den prövning som utförs av domstolar och myndigheter. Det finns också begränsningar när det gäller Justitiekanslerns tillsynsbefogenheter. Grundlagen förhindrar att Justitiekanslern lägger sig i den dömande verksamheten hos domstolarna. Justitiekanslern kan inte heller ge direktiv om hur ett ärende hos en domstol eller en förvaltningsmyndighet ska handläggas eller avgöras. Justitiekanslerns tillsyn omfattar inte regeringen eller enskilda statsråd och inte heller riksdagens myndigheter eller anställda och uppdragstagare vid riksdagens myndigheter.

Justitiekanslern har tagit del av anmälningarna som avser ändringarna i inkomstskattelagen och beslutat att inte vidta någon åtgärd. Anmälarna underrättas om detta endast genom den här publiceringen på Justitiekanslerns webbplats.