Anspråk enligt ett bilateralt investeringsskyddsavtal mellan Sverige och Kina (dnr 2021/315)

Regeringen har uppdragit åt Justitiekanslern att bevaka statens rätt i fråga om ett kinesiskt bolag som inlett ett skiljeförfarande enligt ett bilateralt investeringsskyddsavtal mellan Sverige och Kina.

Enligt avtalet mellan Sverige och Kina finns det möjlighet att under vissa förutsättningar hänskjuta en tvist till internationellt skiljeförfarande. Bolaget har bland annat påstått att Sverige överträtt avtalet genom att vissa villkor ställts upp vid PTS auktion av frekvenser i det svenska 5G-nätet. PTS beslut i frågan har överklagats och prövning pågår för närvarande i kammarrätten. Bolaget har angett att skadan bolaget drabbats av uppgår till ca 5,2 miljarder kronor för tiden 2021–2025 men att den slutliga skadan, vilken ännu inte preciserats, kommer att bli avsevärt högre eftersom aktuella tillstånd gäller i 25 år.

Justitiekanslern har inte godtagit bolagets påståenden om en överträdelse av avtalet.

Tvisten mellan bolaget och Sverige har registrerats vid ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes). ICSID är en internationell institution under Världsbanken som inrättades år 1966 för att administrera tvister mellan stater och investerare. Ett förfarande under ICSID inleds med administrativa åtgärder då den skiljenämnd som ska pröva tvisten först ska utses.

För mer information:

Investeringsskydd | Kommerskollegium

Case Details | ICSID (worldbank.org)

About ICSID | ICSID (worldbank.org)