Allvarlig kritik mot Polismyndigheten med anledning av långsam handläggning av ärenden om återkallelse av vapentillstånd m.m.

Justitiekanslern har utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv granskat Polismyndighetens, rättsenhet Bergslagen, handläggning av ärenden i vilka det fattats beslut om omhändertagande av vapen och därefter prövats om vapentillståndet ska återkallas. Varje led av handläggningen har granskats, dvs. från det inledande omhändertagandet av vapen till det avslutande beslutet om inlösen av vapnet.

Granskningen har visat att rättsenhetens handläggning av nu aktuella ärenden i flera avseenden fungerar väl utifrån de frågor som stått i fokus för granskning­en, men att det finns stora problem med långsam handläggning. Det gäller framför allt handläggningstiden mellan omhändertagande av vapen och återkallelse av vapentillståndet samt den avslutande fasen med värdering och inlösen av vapnet. När det gäller prövning av återkallelsefrågan med anledning av misstanke om brott har dock noterats att rättsenhetens praxis att invänta lagakraftvunnen brottmålsdom har stöd i myndighetsföreskrifter och syftar till att ge ett tillräckligt beslutsunderlag.

Justitiekanslern uttalar i beslutet allvarlig kritik mot rättsenheten för den långsamma handläggningen, med undantag för ärenden där tidsutdräkten enbart berott på att lagakraftvunnen brottmålsdom inväntats. Vidare får rättsenheten kritik för hanteringen i vissa andra avseenden i några specifika ärenden. Justitiekanslern ser dock mycket positivt på att rättsenheten redan vidtagit flera åtgärder för att förbättra och effektivisera handläggningsprocessen. Justitiekanslern gör i övrigt vissa uttalanden i samband med genomgång­en av enskilda ärenden.

Läs beslutet här