Högsta domstolen slår fast att en tidigare frihetsberövad person inte har någon rätt till ersättning eftersom han själv uppsåtligen föranlett frihetsberövandet (dnr 2019/5533)

En person dömdes 1986 för mord på en nära anhörig. Han var frihetsberövad i närmare två år på grund av brottet. År 2016 beviljades han resning och frikändes från åtalet. Han ansökte om ersättning för frihetsberövandet hos Justitiekanslern, som avslog hans ansökan med motiveringen att anspråket hade preskriberats. Personen vände sig till domstol och begärde skadestånd. Staten invände i första hand att anspråket var preskriberat och i andra hand att någon rätt till ersättning inte förelåg eftersom käranden själv uppsåtligen hade orsakat frihetsberövandet genom att erkänna gärningen och manipulera den tekniska bevisningen. Målet har nu, efter båda parternas överklagande, prövats av Högsta domstolen.

Högsta domstolen har bifallit statens överklagande och slagit fast att käranden inte kan göra anspråk på ersättning eftersom han själv uppsåtligen föranlett frihetsberövandet.

Domen hittar du här: [T 4705-21]