Stockholms tingsrätt har ogillat kärandens talan mot staten i ett skadeståndsmål rörande påstådda fel, försummelser och tjänstefel under en förundersökning

Stockholms tingsrätt har den 3 december 2021 meddelat dom i ett tvistemål (T 4746-21, Justitiekanslerns dnr 2021/2262) där käranden stämt staten på cirka 200 000 kr. Bakgrunden till målet är att käranden under våren 2021 satt anhållen och häktad under drygt två veckor som misstänkt för våldtäkt. Förundersökningen lades därefter ned av bevisskäl.

Käranden yrkade i tvistemålet dels ersättning enligt den s.k. frihetsberövandelagen för den tid han suttit anhållen och häktad, dels skadestånd enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen på grund av påstådda fel, försummelser och tjänstefel begångna av åklagare och polis under förundersökningen. Staten genom Justitiekanslern medgav att betala 18 520 kr enligt frihetsberövandelagen, som föreskriver ett strikt ansvar för staten att ersätta den som varit frihetsberövad som brottsmisstänkt utan att förundersökningen lett till åtal eller fällande dom. 

Tingsrätten har i sin dom förpliktat staten att betala det medgivna beloppet till käranden men i övrigt ogillat hans talan. Enligt tingsrätten har inga fel, försummelser eller tjänstefel begåtts under förundersökningen. Käranden ska enligt domen betala statens rättegångskostnader med 222 000 kr.