Justitiekanslern har beslutat att Regeringskansliet ska betala 8 510 000 kr till ett trossamfund

Ett trossamfund har begärt skadestånd av staten med ca 23 000 000 kr. Som skäl för begäran framförde samfundet att flera av dess rättigheter enligt Europakonventionen hade överträtts i samband med handläggningen av samfundets ansökan om rätt till statsbidrag.

Justitiekanslern har i sin skadereglering beslutat att Regeringskansliet ska betala 8 510 000 kr till trossamfundet på grund av att handläggningstiden varit så lång att samfundets rätt till en rättegång inom skälig tid har åsidosatts.

Justitiekanslern har däremot inte funnit att samfundets rätt till en rättvis rättegång har åsidosatts på något annat sätt. Justitiekanslern har inte heller funnit att det skett en överträdelse av samfundets religionsfrihet eller egendomsskydd. Vidare har Justitiekanslern inte funnit att samfundet har diskriminerats eller att dess rätt till ett effektivt rättsmedel har åsidosatts.                                

Skadeståndet avser uteblivna organisationsbidrag under dröjsmålstiden, tidigare ombudskostnader och ideell skada.

Läs beslutet här: 2020/4305