Justitiekanslern ./. S.B., B.O. och E.S. (dnr 986-12-35) – brott mot tystnadsplikt

Den 17 januari 2012 intervjuades en kvinna av en journalist som arbetade på uppdrag av tidningen Göteborgsposten. Intervjun skedde under förbehåll om anonymitet och under namnet ”Jessica”. I samband med intervjun tog en fotograf bilder av ”Jessica”. Intervjun resulterade i en artikel som publicerades i Göteborgsposten den 18 januari 2012. Artikeln som hade rubriken ”Jessica utsattes för våldtäkt i taxi” var illustrerad med en bild där ”Jessicas” ansikte var delvis synligt.

Sedan ”Jessica” anmält det inträffade väckte Justitiekanslern åtal för brott mot tystnadsplikt mot journalisten som genomförde intervjun, fotografen som tog den bild som publicerades och en nattchef som fattade beslut om publicering av artikel och bild. Enligt åtalet hade journalisten, fotografen och nattchefen av oaktsamhet medverkat till att, utan att hon samtyckt till det, röja ”Jessicas” identitet.

Göteborgs tingsrätt och Hovrätten för Västra Sverige ogillade åtalet eftersom det inte ansågs bevisat att samtycke till publiceringen saknades.

Efter överklagande från Justitiekanslern fällde dock Högsta domstolen SB, BO och ES till ansvar för brott mot tystnadsplikt (HD:s dom den 27 mars 2015 i mål nr B3594-14, refererad i NJA 2015 s. 141). Högsta domstolen fann att utredningen inte gav tillräckligt stöd för invändningen om att “Jessica” skulle ha samtyckt till att hennes identitet röjdes.  Vidare uttalade domstolen att SB, BO och ES måste ha insett risken för att fotografiet sett tillsammans med artikeln skulle avslöja ”Jessicas” identitet och att de därmed hade agerat oaktsamt genom att medverka till publiceringen. Att de inför publiceringen tog pressetiska hänsyn, bl.a. genom att visa utkastet till artikel och tagna fotografier för ”Jessica”, kunde inte befria från ansvar.