Justitiekanslern ./. S.K. (dnr 8597-12-35 m.fl.) – hets mot folkgrupp

För webbplatsen Realisten (www.realisten.se) har meddelats ett utgivningsbevis. Ansvarig utgivare är S.K. På webbplatsen publiceras såväl artiklar som s.k. läsarkommentarer med anledning av de publicerade artiklarna.

Under perioden november 2012 – februari 2013 publicerades på webbplatsen läsarkommentarer som uttryckte missaktning mot personer med bl.a. romskt och afrikanskt ursprung.

Utredningen gav vid handen att läsarkommentarerna granskades innan de publicerades på webbplatsen och därmed omfattades av grundlagsskydd enligt 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen.

Med anledning av innehållet i läsarkommentarerna väckte Justitiekanslern åtal mot den ansvarige utgivaren S.K. för hets mot folkgrupp i 10 fall vid Stockholms tingsrätt (mål nr B 5650-13).

Tingsrätten dömde den 30 juni 2014 S.K. för hets mot folkgrupp i 9 av de åtalade fallen. S.K. överklagade domen till Svea hovrätt som den 2 februari 2015 fastställde tingsrättens dom (mål nr B 7359-14). Hovrättens dom har vunnit laga kraft sedan Högsta domstolen beslutat att inte meddela prövningstillstånd.