Justitiekanslern ./. F.V. (dnr 4196-13-35 m.fl.) – hets mot folkgrupp och uppvigling

För databasen Nordfront, som tillhandahålls via webbsidan www.nordfront.se, har meddelats ett utgivningsbevis. Ansvarig utgivare är F.V. På webbsidan publiceras såväl artiklar som s.k. läsarkommentarer med anledning av de publicerade artiklarna.

Under tiden den 7 maj – 30 juni 2012 publicerades ett flertal artiklar samt kommentarer till dessa på webbsidan. Utredningen utvisar att läsarkommentarerna fram till den 30 juni 2012 granskades av redaktionen för databasen innan de publicerades på webbsidan. De aktuella läsarkommentarerna omfattas därmed av grundlagsskydd enligt 1 kap. 9 § yttrandefrihets-grundlagen (YGL).

Justitiekanslern väckte med anledning av innehållet i 31 läsarkommentarer åtal mot den ansvarige utgivaren F.V. för hets mot folkgrupp i 28 fall och uppvigling i tre fall (Örebro tingsrätts mål nr B 3969-13). Tingsrätten dömde den 13 juni 2014 F.V. för hets mot folkgrupp i 25, och för uppvigling i två, av de åtalade fallen till fyra månaders fängelse. F.V. överklagade domen till Göta hovrätt.

Den 12 maj 2014 publicerades på webbplatsen en artikel med rubriken ”Hitlermånad i hela Norden!”. I artikeltexten yttrades bl.a. att "Adolf Hitler, den störste folkhjälten i modern tid, inspirerar självklart många av oss som kämpar för nationalsocialismen." Tillsammans med artikeln publicerades en bild på en flagga med ett hakkors och i anslutning till bilden avgavs att ”[u]nder dagen till ära hissades också hakkorsfanor i Luleå, Söderhamn, Hudiksvall, Vimmerby och Hultsfred. Runt Bromölla sattes banderoller upp som hedrade Führern.”

Justitiekanslern väckte 21 augusti 2014, med anledning av innehållet i yttrandena och bilden, åtal mot F.V. för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp (Örebro tingsrätts mål nr B 3767-14). Tingsrätten dömde den 24 november 2014 Fredrik Vejdeland för hets mot folkgrupp i enlighet med åtalet. Därvid fann tingsrätten att den nämnda fängelsepåföljden (fyra månader) skulle omfatta även den aktuella brottsligheten. Även denna dom överklagades till Göta hovrätt.

I en dom den 27 februari 2015 prövade Göta hovrätt båda de tingsrättsavgöranden som nämnts ovan. Hovrätten – som inte fann skäl att göra någon annan bedömning än tingsrätten beträffande vilka brott F.V skulle dömas för – fastställde också den gemensamma påföljden för brottsligheten till fängelse fyra månader. 

F.V överklagade hovrättsdomen till Högsta domstolen, som den 18 juni 2015 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Hovrättens dom stod därmed fast.