Justitiekanslern ./. K.G. (dnr 3899-13-35) – brott mot efterforskningsförbudet

Mariefreds tidning publicerade den 30 maj 2013 artikeln ”Stridigheter på Solvändan” där det bl.a. rapporterades om arbetsmiljöproblem på det kommunalt drivna äldreboendet Solvändan i Strängnäs kommun. Artikeln publicerades även samma dag på tidningens webbplats.

K.G. var vid tiden för publiceringen enhetschef på Solvändan. Justitiekanslern väckte den 17 juni 2014 åtal mot henne vid Eskilstuna tingsrätt för brott mot efterforskningsförbudet. Enligt åtalet hade hon i egenskap av myndighetsföreträdare under tiden slutet av maj – början av juni 2013 ställt frågor till flera anställda vid äldreboendet för att utreda vem som hade lämnat uppgifter till tidningen för offentliggörande.

I dom den 22 oktober 2014 dömde Eskilstuna tingsrätt K.G. för brott mot efterforskningsförbudet till dagsböter (mål B 3419-13). K.G. överklagade domen till Svea hovrätt som den 20 juni 2015 fastställde tingsrättens dom (mål B 10634-14). Hovrättens dom har vunnit laga kraft.