Justitiekanslern ./. F.V. (dnr 3889-12-35) – hets mot folkgrupp

För webbplatsen Nordfront (www.nordfront.se) har meddelats ett utgivningsbevis. Ansvarig utgivare är F.V. På webbplatsen publiceras såväl artiklar som s.k. läsarkommentarer med anledning av de publicerade artiklarna.

Den 21 maj 2012 publicerades en artikel på webbplatsen med rubriken ”Gyllene grynings ledare tar inte avstånd från våld mot invandrare”. Med anledning av artikeln publicerades den 22 maj 2012 en läsarkommentar som innefattade hot mot invandrare. Den 22 maj 2012 publicerades också på den aktuella webbplatsen en artikel som uttryckte missaktning mot personer med afrikanskt ursprung.

Utredningen utvisade att läsarkommentarerna granskades innan de publicerades på webbplatsen. Såväl artiklarna som läsarkommentarerna omfattades därmed av grundlagsskydd enligt 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

Justitiekanslern har med anledning av innehållet i dels läsarkommentaren till artikeln den 21 maj 2012, dels artikeln den 22 maj 2012 väckt åtal mot den ansvarige utgivaren F.V. för hets mot folkgrupp (Örebro tingsrätts mål nr B 5574-12).

Örebro tingsrätt biföll i dom den 11 juni 2013 åtalet. F.V. dömdes således för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp, såväl avseende läsarkommentarerna som artikeln. Påföljden bestämdes till villkorlig dom förenad med 100 dagsböter.

F.V. överklagade domen till Göta hovrätt (mål nr B 1934-13) med yrkande att åtalet i sin helhet skulle ogillas. Hovrätten fastställde den 25 mars 2014 tingsrättens dom. Efter att FV överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen (HD) beslutade HD den 22 september 2014 att inte meddela prövningstillstånd. Hovrättens dom stod således fast.