Justitiekanslern ./. P-O.E. (dnr 3345-12-35) – brott mot efterforskningsförbudet

Tidningen Sydsvenskan publicerade under hösten 2011 – våren 2012 ett antal artiklar som berörde om- och nybyggnation av två skolor i Burlövs kommun.

P-O.E. är chef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Burlövs kommun. Justitiekanslern väckte vid Malmö tingsrätt åtal mot honom för att han i den nämnda egenskapen frågat en fastighetsingenjör vid förvaltningen om denne lämnat ut uppgifter till Sydsvenskan om byggprojekten. Åtalet avsåg att P-O.E. därigenom, i strid med tryckfrihetsförordningens efterforskningsförbud, uppsåtligen efterforskat vem som har lämnat uppgifter till tidningen.

I dom den 13 februari 2013 dömde Malmö tingsrätt P-O.E. för brott mot efterforskningsförbudet till dagsböter (mål nr B 5717-12).

P-O.E. har överklagat till Hovrätten över Skåne och Blekinge (mål nr B 776-13) som i dom den 14 januari 2014 gjorde samma bedömning som tingsrätten i fråga om skuld och påföljdsval, men ändrade tingsrättens domslut såtillvida att dagsbotsbeloppet sattes ned.

Hovrättens dom överklagades inte.