L.J ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 3851-12-45) – överträdelse av rätten till rättegång inom skälig tid (artikel 6.1 EKMR)

L.J. begärde hos Justitiekanslern skadestånd med anledning av att handläggningen av ett dispositivt tvistemål vid Stockholms tingsrätt, i vilket L.J. var svarande, hade dragit ut på tiden. Han menade att hans rätt till rättegång inom skälig tid enligt artikel 6.1 i Europakonventionen därmed hade åsidosatts. I beslut den 29 september 2011 konstaterade Justitiekanslern att det hade förekommit vissa brister vid handläggningen av målet, bl.a. hade ett dröjsmål med att sätta ut målet till huvudförhandling förekommit. Vid en helhetsbedömning fann Justitiekanslern emellertid, särskilt med beaktande av vad som framkommit om L.J:s och hans ombuds agerande under processen, att den utdragna handläggningstiden inte hade innefattat en överträdelse av L.J:s rätt enligt artikel 6.1 i konventionen. Hans anspråk avslogs därför.

L.J. stämde staten och yrkade i Södertörns tingsrätt (mål nr T 6489-12) ersättning med 25 000 kr för ideell skada och vidhöll att hans rätt enligt artikel 6.1 i Europakonventionen kränkts.

Staten bestred käromålet och anförde sammanfattningsvis följande. Den totala handläggningstiden, som uppgick till drygt 4 år och 3 månader, var inte ensam sådan att den borde föranleda slutsatsen att artikel 6.1 i Europakonventionen hade överträtts. Under handläggningen hade det förekommit en längre period av inaktivitet i samband med att målet skulle sättas ut till huvudförhandling. Detta dröjsmål var emellertid inte så långt att det i sig innebar att rätten till rättegång inom skälig tid hade åsidosatts. L.J:s eget agerande hade i övrigt varit den huvudsakliga orsaken till att målet inte kunnat avgöras tidigare. Med dessa utgångspunkter och vid en samlad bedömning kunde – särskilt med hänsyn till att det var fråga om ett dispositivt tvistemål – L.J:s rätt enligt artikel 6.1 i konventionen inte anses ha åsidosatts.

I dom den 10 maj 2013 fann Södertörns tingsrätt att L.J:s rätt till rättegång inom skälig tid enligt artikel 6.1 i Europakonventionen hade åsidosatts och tillerkände honom skadestånd med 20 000 kr. Såväl staten som L.J. överklagade domen.

Hovrätten har den 18 juni 2014 meddelat dom i målet (mål nr T 5544-13) och har ändrat tingsrättens dom endast på så sätt att skadeståndet till L.J. har sänkts till 10 000 kr.

L.J. överklagade till Högsta domstolen (mål nr T 3726-14) som den 15 augusti 2014 beslutade att inte meddela prövningstillstånd i målet.