N.P./. staten genom Justitiekanslern

N.P. ansökte om stämning mot staten vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 7211-17). Hon begärde ideellt skadestånd av staten och anförde sammanfattningsvis att Kriminalvårdens beslut att neka henne besöksrätt i anstalt utgjort en överträdelse av artiklarna 8, 12, 13 och 14. Statens inställning var att NP:s rättigheter inte hade åsidosatts och att något skadestånd inte skulle utgå. Tingsrätten ogillade käromålet och angav sammanfattningsvis följande domskäl. NP:s rättigheter enligt artiklarna 8 och 12 har visserligen varit inskränkta, men ingreppet har varit lagligt, påkallat av ett legitimt intresse samt uppfyllt kraven på nödvändighet och proportionalitet. Det har inte heller skett någon överträdelse av NP:s rättigheter enligt artiklarna 13 och 14 i Europakonventionen.

N.P. överklagade domen till hovrätten och Högsta domstolen, som inte meddelade prövningstillstånd.