G.L ./. Staten genom Justitiekanslern (dnr 2021/2262)

Svea hovrätt meddelade den 29 februari 2024 dom i ett tvistemål där käranden i hovrätten begärde skadestånd av staten med cirka 183 000 kr till följd av fel, försummelser och brott begångna under en förundersökning om våldtäkt mot honom.

När målet först prövades vid Stockholms tingsrätt medgav staten att betala 18 520 kr till käranden enligt den s.k. frihetsberövande­lagen som föreskriver ett strikt ansvar för staten att ersätta den som varit frihetsberövad som brottsmisstänkt utan att förundersökningen lett till åtal eller fällande dom. I övrigt bestred staten kärandens talan. Tings­rätten meddelade dom den 3 december 2021 och bedömde att det inte hade fram­kommit några sådana fel, försummelser eller brott som medförde skadeståndsansvar för staten.

Käranden överklagade tingsrättens dom till Svea hovrätt som meddelade prövningstillstånd. Hovrätten har nu fastställt tingsrättens dom och tillerkänt staten ersättning för dess rättegångskostnader.