A.F. ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 2023/4188) – fråga om överträdelser av Europakonventionen (”Auroramålet”)

Ett stort antal barn och unga har väckt en grupptalan mot staten vid Nacka tingsrätt (mål nr T 8304-22). Gruppmedlemmarna anser att den förda klimatpolitiken är otillräcklig på flera sätt och har i första hand yrkat att domstolen ska fastställa att detta innebär en kränkning av deras mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen. I andra hand yrkar gruppmedlemmarna att staten ska förpliktas att vidta åtgärder som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser i en omfattning som motsvarar Sveriges rättvisa andel.

Justitiekanslern har invänt att gruppmedlemmarnas talan inte kan prövas i domstol och därför ska avvisas. Som skäl för det har Justitiekanslern bland annat hänvisat till det demokratiska statsskicket som begränsar domstolarnas makt att bestämma över riksdag och regering i enlighet med den maktdelningsprincip som gäller i Sverige. Justitiekanslern har också gjort mer tekniska invändningar rörande yrkandenas utformning. I sak har Justitiekanslern också motsatt sig påståendet att den förda klimatpolitiken utgör en kränkning av gruppmedlemmarnas mänskliga rättigheter.

Tingsrätten har, på begäran av parterna, hänskjutit följande fråga angående talans tillåtlighet till Högsta domstolen: Kan och ska en talan av det slag som käranden för tillåtas mot bakgrund av regleringen i 13 kap. rättegångsbalken, grundläggande värden i det svenska statsskicket samt Sveriges unions- och folkrättsliga åtaganden att säkerställa ett effektivt domstolsskydd för enskilda?

Högsta domstolen (mål nr Ö 7177-23) har ännu inte tagit ställning till frågan om prövningstillstånd.