Talma sameby ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 2022/3838) – fråga om bättre rätt till jakt och fiske m.m.

Talma sameby har ansökt om stämning mot staten vid Gällivare tingsrätt (mål nr T 335-22). Samebyn har begärt att tingsrätten ska fastställa att samebyn – utan hinder av 31–34 §§ rennäringslagen – får upplåta jakt och fiske på samebyns byområde utan statens samtycke och att staten inte får upplåta jakt och fiske på området. Samebyn har som grund för sin begäran sammanfattningsvis anfört att samebyn i vart fall år 1750 har upparbetat en på urminnes hävd grundad rätt till jakt och fiske på området och att denna rätt därefter inte har utsläckts. Staten har bestritt käromålet och till stöd för bestridandet i huvudsak anfört att det förekommit konkurrerande markanvändning på området under den tid då den på urminnes hävd grundade rätten påstås ha upparbetats och att någon rätt för samebyn att upplåta rätten till jakt och fiske till andra därmed inte föreligger.