Girjas sameby ./. staten angående ensamrätt till småviltsjakt och fiske

På talan av Girjas sameby fastställde Gällivare tingsrätt i dom bl.a. att samebyn i förhållande till staten ensam har rätt till småviltsjakt och fiske inom samebyns område. Staten överklagade domen. Hovrätten fastställde tingsrättens dom i den del som avsåg att samebyn har bättre rätt än staten till jakt efter småvilt och till fiske inom samebyns område. Däremot ogillades samebyns yrkande om rätt att utan statens samtycke upplåta rätt till småviltsjakt och till fiske. Domen överklagats av båda parterna till Högsta domstolen. Huvudförhandling hölls i målet under hösten 2019. Genom dom den 23 januari 2020 har Högsta domstolen med hänvisning till urminnes hävd förklarat att Girjas sameby utan hinder av 31 – 34 §§ rennäringslagen får upplåta rätt till småviltsjakt och fiske på samebyns område utan statens samtycke och att staten inte får upplåta rätt till småviltsjakt och fiske på området.