Justitiekanslern ./. advokaterna B.G. och M.N. (dnr 3128-12-75 och 3129-12-75) – disciplinpåföljd enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken

Med anledning av en skrivelse från lagmannen vid Stockholms tingsrätt beslutade Sveriges advokatsamfunds styrelse att uppta disciplinärenden mot advokaterna B.G. och M.N.

Lagmannens skrivelse avsåg vissa förhållanden som framkommit under handläggningen av ett tvistemål mellan Nordea Livsförsäkring Sverige AB och Sarabolaget KB i likvidation (tidigare Advokatfirman [G & N] KB) angående en fordran på hyra avseende den kontorslokal som kommanditbolaget hyrt av Nordea. I kommanditbolaget var B.G. och M.N. kommanditdelägare, tillika prokurister. Komplementärer var två aktiebolag varav det ena var helägt av B.G. och det andra helägt av M.N. Mellan Nordea och kommanditbolaget uppkom 2002 en hyrestvist med anledning av att hyresavtalet hade sagts upp för villkorsändring. Hyresnämnden fastställde i september 2003 uppskov med avflyttning för kommanditbolaget till den 31 januari 2004 samt fastställde hyran för den återstående hyrestiden. Eftersom kommanditbolaget inte betalade hyran enligt hyresnämndens beslut väckte Nordea talan vid Stockholms tingsrätt. Kommanditbolaget företräddes inledningsvis av ombud. Advokatverksamheten i kommanditbolaget överfördes under 2006 till ett nybildat aktiebolag. Tillgångarna i kommanditbolaget skiftades i december 2006 ut till de båda komplementärerna. I en skrivelse till tingsrätten i oktober 2007 meddelade kommanditbolagets ombud att bolaget hade avregistrerats och därmed var upplöst. Ombudet angav att bolaget ”torde således numera sakna såväl rättskapacitet som partshabilitet”. I februari 2008 meddelade kommanditbolagets ombud att han inte längre företrädde bolaget och att målet borde avskrivas eftersom bolaget var upplöst. Skrivelser i målet besvarades därefter av B.G. I juni 2009 förordnade tingsrätten om fortsatt likvidationsförfarande för kommanditbolaget. Under våren 2010 sökte tingsrätten kommanditbolaget genom B.G. liksom B.G. och M.N. personligen för delgivning av kallelse till huvudförhandling. B.G. kunde personligen inte nås för delgivning. Kommanditbolaget delgavs genom likvidatorn för en av bolagets komplementärer. Vid huvudförhandlingen inställde sig från kommanditbolagets sida endast M.N., som inte var behörig att ensam företräda bolaget, varför tredskodom meddelades. Kommanditbolaget förpliktades härigenom att utge 693 465 kr jämte ränta samt ersättning för rättegångskostnader med 191 141 kr.

I beslut den 15 mars 2012 fann advokatsamfundets disciplinnämnd att det mot B.G:s bestridande inte var visat att han hade försvårat för tingsrätten att delge honom kallelse och att utredningen inte heller utvisade att B.G. på annat sätt hade brutit mot god advokatsed. Avseende M.N. angav disciplinnämnden att anteckningarna på dagboksbladet inte gav tillräckligt stöd för påståendet att han skulle ha försvårat för tingsrätten att delge honom handlingar och att utredningen i övrigt inte heller visade att M.N. hade brutit mot god advokatsed.

Justitiekanslern överklagade till Högsta domstolen (mål nr Ö 1936-12 och Ö 1938-12) och yrkade att Högsta domstolen med ändring av disciplinnämndens beslut skulle meddela B.G. och M.N. disciplinpåföljd.

Justitiekanslern anförde sammanfattningsvis följande. De omständigheter som åberopas till stöd för överklagandet avser B.G:s och M.N:s agerande i egenskap av företrädare för av dem bedriven advokatverksamhet. De åtgärder som vidtas i ett sådant sammanhang måste därför anses ha sådan anknytning till deras respektive advokatverksamhet att de är underkastade advokatsamfundets tillsyn. Det innebär att en prövning kan ske av om de har brutit mot god advokatsed med anledning av deras agerande vid handläggningen av målet vid Stockholms tingsrätt. B.G. och M.N. har i egenskap av företrädare för kommanditbolaget under pågående rättegång låtit avregistrera bolaget och skifta tillgångarna i bolaget utan att tillförsäkra skuldtäckning för den tvistiga fordringen. Åtgärderna har visserligen inte varit lagstridiga men har i förening med begäran om att målet skulle avskrivas visat på en bristande vilja att medverka till en slutlig reglering av den tvistiga fordringen. Förfarandet kan inte uppfattas på annat sätt än att B.G. och M.N. har agerat på ett sätt som har försvårat den rättsliga prövningen av käromålet. De åtgärder som B.G. och M.N. i egenskap av bolagsmän för kommanditbolaget har medverkat till har också inneburit att förutsättningarna för kärandebolaget att få betalt för sin fordran väsentligt har försvårats. Den fordran som kommanditbolaget har ålagts att betala genom tredskodomen har inte heller ännu betalats. B.G. har vidare inte låtit sig delges kallelser till huvudförhandlingen i målet vid Stockholms tingsrätt. Sammantaget menar Justitiekanslern att B.G. och M.N. har åsidosatt sina plikter som advokat och att de därmed har brutit mot god advokatsed. De ska alltså med ändring av disciplinnämndens beslut meddelas disciplinpåföljd. De bör i första hand meddelas en varning.

Efter skriftväxling förklarade disciplinnämnden att enligt nämndens mening målen i sin helhet borde återförvisas till nämnden för ny prövning. Justitiekanslern förklarade sig inte ha något att erinra häremot.

I beslut den 4 februari 2014 undanröjde Högsta domstolen disciplinnämndens beslut och återförvisade målen till nämnden för fortsatt handläggning. Högsta domstolen anförde följande skäl. Advokatärenden handläggs enligt reglerna i 56 kap. rättegångsbalken. Det finns inte någon bestämmelse där om återförvisning för ny prövning av disciplin­nämnden. Av allmänna processrättsliga principer följer dock att ett mål som har överklagats kan återförvisas till den lägre instansen om inget annat är föreskrivet. Det finns därför inte något hinder mot att återförvisa ett mål till disciplinnämnden för ny prövning där (jfr NJA 1949 C 377 och NJA 1950 C 324). Det finns ett nära samband mellan de omständigheter som låg till grund för disciplinnämndens prövning och de som Justitiekanslern därutöver har åberopat i Högsta domstolen. De nya omständigheterna får därför tas upp till prövning i målen. Därmed ska det göras en ny prövning där samtliga om ständigheter värderas tillsammans. Den prövningen bör ske i disciplinnämnden.