Diarienr: 2023/8648 / Beslutsdatum: 13 nov 2023

Utkast till lagrådsremiss Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden

(Departementets diarienummer Ju2023/02364)

Jag har i mitt remissvar över betänkandet SOU 2022:50 ifrågasatt proportionaliteten av att, vid en bedömning av om de aktuella tvångsmedlen ska användas efter att någon har dömts för brott, utgå från annat än det utdömda straffets längd. I utkastet till lagrådsremiss anges vissa skäl för att utgångspunkten vid bedömningen inte ska vara den konstaterade brottslighetens allvar. Jag noterar att dessa skäl inte förhåller sig till de strikta och förhållandevis tydliga begränsningar som allmänt gäller för lagstiftning om hemliga tvångsmedel. I övrigt hänvisar jag till mitt tidigare remissvar.