Diarienr: 2022/2589 / Beslutsdatum: 30 jun 2022

Särskild granskning av tingsrätternas beslut som rör ersättning till distansbiträden

Justitiekanslern har en betydelsefull roll när det gäller kontrollen av utgifter för rättsliga biträden, bland annat genom myndighetens möjlighet att överklaga beslut som rör ersättningsfrågor. Merparten av de beslut Justitiekanslern överklagade under 2021 gällde positiva förhandsbesked och slutliga beslut om att bevilja ersättning för merkostnader till distansbiträden. Mot denna bakgrund beslutade Justitiekanslern att inleda en särskild granskning av sådana beslut från tingsrätterna. Granskningen har pågått under tre månaders tid. I de granskade ärendena uppgår de merkostnader som har ersatts av allmänna medel till i vart fall 1,5 miljoner kronor.

Granskningen har visat att efterlevnaden av den reglering som finns om förhandsbesked och slutliga beslut om ersättning för merkostnader till distansbiträden brister i flera avseenden. Brister har bland annat framkommit i fråga om hur tingsrätterna fullgör sin skyldighet att underrätta Justitiekanslern om positiva förhandsbesked och slutliga beslut om ersättning för merkostnader. Det har framkommit att Justitiekanslern inte har underrättats om en majoritet av de positiva förhandsbesked som senare legat till grund för slutliga beslut om ersättning för merkostnader. Det finns vidare tydliga indikationer på att Justitiekanslern inte underrättas om många slutliga beslut om ersättning för merkostnader. Om Justitiekanslern inte får del av besluten fråntas myndigheten i praktiken sin överklagandemöjlighet och därmed ett viktigt verktyg för att säkerställa att rättshjälpssystemet används på rätt sätt. Detta är problematiskt, inte minst med tanke på att merkostnaderna för distansbiträden innebär förhållandevis höga utgifter för staten.

Justitiekanslern betonar vikten att domstolarna säkerställer att regelefterlevnaden förbättras och att frågor som rör ersättning till distansbiträden ges tillräckligt med utrymme. Granskningen har avslutats med de synpunkter som framgår av protokollet. 

Protokollet hittar du här