SR m.fl ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 3008-15-45 m.fl.) – skadeståndsskyldighet på grund av Ersättningsnämndens handläggning av och beslut i ärenden m.m.

Ett antal privatpersoner ansökte om stämning mot staten vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 4294-15 m.fl.). De begärde skadestånd av staten och anförde sammanfattningsvis att utformningen av lagen (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall (ersättningslagen) och Ersättningsnämndens tillämpning av lagen hade inneburit en kränkning av deras rätt till domstolsprövning och effektivt rättsmedel enligt artiklarna 6 och 13 i Europakonventionen. Statens inställning var att Europakonventionen inte hade åsidosatts och att det inte skulle utgå något skadestånd. Tingsrätten ogillade skadeståndsanspråken. Flertalet av privatpersonerna har överklagat sina domar till Svea hovrätt.