AA ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 7190-19-4.5.1) – skadeståndsskyldighet på grund av migrationsdomstolens dom och Migrationsverkets beslut i fråga om uppehållstillstånd på grund av arbete

AA har ansökt om stämning mot staten vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 16825-19) och begärt ersättning för ren förmögenhetsskada med stöd av skadeståndslagen på grund av fel och försummelse vid myndighetsutövning. I första hand genom att migrationsdomstolen i april 2018 felaktigt avslagit hans ansökan om förlängt uppehålls- och arbetstillstånd med hänvisning till brister vad gäller anställningsvillkor hos en tidigare arbetsgivare (6 kap. 2 § och 7 kap. 7 e § utlänningslagen). I andra hand genom att Migrationsverket i oktober 2018 felaktigt avslagit en ny ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd, som gjordes efter att han lämnat Sverige. Migrationsverkets beslut upphävdes senare av migrationsdomstolen.

Stockholms tingsrätt meddelade den 12 oktober 2020 dom i målet. Tingsrätten ansåg att fel eller försummelse inte förekommit vare sig vid migrationsdomstolens eller Migrationsverkets prövning. Käromålet ogillades därför i sin helhet.

Efter att AA överklagat fastställde Svea hovrätt tingsrättens dom (dom den 23 november 2021 i mål nr T 12390-20).

 

Högsta domstolen beslutade i maj 2022 att inte meddela prövningstillstånd i målet.