A.A. ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 5532-19-4.5.2) – ersättning vid frihetsberövande

A.A. dömdes den 2 augusti 2010 av Solna tingsrätt för mord till fängelse 13 år. Svea hovrätt ändrade den 21 oktober 2010 tingsrättens dom endast på så sätt att påföljden bestämdes till fängelse 15 år. Den 21 mars 2018 beviljade Högsta domstolen A.A. resning i fråga om bl.a. ansvar för mord och förordnade att målet i de resta delarna skulle tas upp på nytt i hovrätten. Den 7 september 2018 frikände Svea hovrätt A.A. från åtalet för mord. A.A. har varit frihetsberövad under perioderna den 17 mars 2010 – 22 april 2010 och den 21 juni 2010 – 24 augusti 2018.

 A.A. begärde ersättning av staten hos Justitiekanslern enligt bestämmelserna i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Justitiekanslern tillerkände A.A. 8 250 000 kr i ersättning för lidande och för förlorad arbetsförtjänst med 1 000 000 kr, men avslog begäran om ersättning i övriga delar (beslut den 11 april 2019, dnr 5724-18-4.1) A.A. har ansökt om stämning mot staten vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 12164-19) och begärt ytterligare ersättning för lidande med 6 750 000 kr samt ersättning för ren förmögenhetsskada med 1 100 000 kr.

Tingsrätten har i dom den 26 juni 2020 ogillat käromålet. Svea hovrätt har den 23 februari 2021 fastställt tingsrättens dom.