Trettio äggproducenter ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 1548-17-4.5 m.fl.) – skadeståndsskyldighet på grund av regeringens och Jordbruksverkets ageranden vid utfärdande av bestämmelser och i ärenden rörande hönshållning i burar

Trettio äggproducenter för talan mot staten vid Jönköpings tingsrätt (mål nr T 718-17 m.fl.). De har begärt skadestånd av staten och sammanfattningsvis anfört att regeringen 1996–1997 agerat felaktigt eller försumligt vid utfärdandet av 9 § i dåvarande djurskyddsförordningen samt att Jordbruksverket under åren 1997–2003 vid utfärdande av föreskrifter och vid tillämpning i ärenden rörande tillstånd för hönshållning i burar agerat felaktigt eller försumligt vid myndighetsutövning, vilket ger äggproducenterna rätt till skadestånd. Det aktuella agerandet har enligt äggproducenternas talan bestått i att regeringen utfärdat den aktuella bestämmelsen utan att den hade anmälts till Europeiska kommissionen enligt det s.k. anmälningsdirektivet samt att Jordbruksverket utfärdat tekniska föreskrifter och i enskilda beslut tillämpat dessa utan att de hade anmälts till Europeiska kommissionen. Eftersom föreskrifterna inte hade anmälts fick de enligt talan inte tillämpas mot enskilda. Staten har motsatt sig att betala skadestånd. I ett av målen hölls huvudförhandling under hösten 2020. Talan i detta ogillades i en dom den 20 januari 2021. Domen har inte vunnit laga kraft. Övriga mål är vilandeförklarade.