Tillsynsärenden

Beslut som Justitiekanslern bedömer vara av allmänt intresse (fr.o.m. år 2000) finns tillgängliga här. Åren 1981 – 1997 gavs JK-beslut ut i bokform. En del av dessa beslut finns numera också tillgängliga i vissa juridiska rättsdatabaser.


Diarienr: 2021/5609 / Beslutsdatum: 13 apr 2022

Allvarlig kritik mot Polismyndigheten med anledning av långsam handläggning av ärenden om återkallelse av vapentillstånd m.m.

Diarienr: 2020/7371 / Beslutsdatum: 7 mar 2022

Klagomål mot Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Helsingborgs tingsrätt för hanteringen av ett ärende där den misstänkte/tilltalade hade förvaltare

Diarienr: 2020/7593 / Beslutsdatum: 2 feb 2022

Kritik mot Försäkringskassan med anledning av felutskick och felpubliceringar av känsliga personuppgifter

Diarienr: 2021/5822 / Beslutsdatum: 21 okt 2021

Allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Stockholm med anledning av långsam handläggning av ett stort antal ärenden om strandskyddsdispens

Diarienr: 2020/4411 / Beslutsdatum: 27 apr 2021

Klagomål mot Polismyndigheten i samband med omhändertagande av berusade personer

Diarienr: 2020/3188 / Beslutsdatum: 2 feb 2021

Initiativärende med anledning av påbörjande av rättspsykiatrisk vård efter lagakraftvunnen dom

Diarienr: 2020/5706 / Beslutsdatum: 29 jan 2021

Granskning av försöksverksamheten i norra Stockholm med ett snabbförfarande i brottmål för unga lagöverträdare

Diarienr: 2020/2437 / Beslutsdatum: 29 jan 2021

Initiativärende angående domares skyldigheter att upprätta avräkningsunderlag

Diarienr: 2020/6592 / Beslutsdatum: 18 jan 2021

Särskild granskning av den statliga kontrollen av ersättningar till rättsliga biträden

Diarienr: 2060-19-2.4.1 / Beslutsdatum: 21 okt 2020

Initiativärende med anledning av Transportstyrelsens rutiner beträffande betalningsuppmaningar för skatter och avgifterSenaste beslut & yttranden


Diarienr: 2022/1278 / Beslutsdatum: 13 maj 2022

Betänkandet En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2)


Diarienr: 2022/2487 / Beslutsdatum: 12 maj 2022

Promemorian Etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning


Diarienr: 2021/5609 / Beslutsdatum: 13 apr 2022

Allvarlig kritik mot Polismyndigheten med anledning av långsam handläggning av ärenden om återkallelse av vapentillstånd m.m.


Diarienr: 2020/5729 / Beslutsdatum: 30 mar 2022

Skadeståndsskyldighet för staten med anledning av bristande utredningsåtgärder efter dödsfall som inträffat efter ett polisingripande


Diarienr: 2020/6860 / Beslutsdatum: 29 mar 2022

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Kronofogdemyndighetens beslut om utmätning


Diarienr: 2021/5112 / Beslutsdatum: 16 mar 2022

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till tillväxtverkets handläggning av ett ärende rörande kortidsstöd


Diarienr: 2020/7371 / Beslutsdatum: 07 mar 2022

Klagomål mot Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Helsingborgs tingsrätt för hanteringen av ett ärende där den misstänkte/tilltalade hade förvaltare


Diarienr: 2021/7479 / Beslutsdatum: 25 feb 2022

Fråga om en webbplats som bl.a. bedriver webbsändningar har grundlagsskydd i sin helhet


Diarienr: 2021/7763 / Beslutsdatum: 16 feb 2022

Utkast till lagrådsremiss Skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott


Diarienr: 2020/7593 / Beslutsdatum: 02 feb 2022

Kritik mot Försäkringskassan med anledning av felutskick och felpubliceringar av känsliga personuppgifter