Diarienr: 2024/328 / Beslutsdatum: 5 apr 2024

Betänkandet Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier (SOU 2024:1)

(Departementets diarienummer Ju2024/00057)

Justitiekanslern instämmer i utredningens utgångspunkt att utsattheten för våld, hot och trakasserier är allvarlig och att den finns inom hela den offent-liga förvaltningen. Förslaget om att myndigheter i vissa fall ska få utelämna uppgifter om t.ex. beslutsfattare i underrättelser om beslut i syfte att minska exponering av offentliganställdas namn framstår mot denna utgångspunkt som välavvägt (avsnitt 13.9.3). Det kan visserligen vara svårt att på förhand bedöma hur pass effektivt förslaget kan bidra till att minska den utsatthet som det är fråga om. Detta förhållande utgör dock inte skäl att avstå från att införa de av utredningen föreslagna ändringarna i dessa delar.

När det gäller frågan om det straffrättsliga skyddet för tjänstemän noterar Justitiekanslern att vissa av de ändringar som nu föreslås i brottsbalken kommer att innebära en diskrepans i förhållande till vad som gäller på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området. Som utredningen konstaterar är det angeläget att denna fråga ses över i särskild ordning.

Justitiekanslern har, utifrån de utgångspunkter som myndigheten främst har att beakta, i övrigt inte några synpunkter på de förslag som läggs fram i be-tänkandet och de överväganden som görs där.