Diarienr: 2023/6368 / Beslutsdatum: 14 sep 2023

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till felaktig information från Länsstyrelsen

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern avslår sökandenas anspråk.

Ärendet

Bakgrund

Täby kommun har genom en lagakraftvunnen dom från Svea hovrätt ålagts att betala skadestånd, räntor och ersättning för rättegångskostnader till ett bolag. Grunden för skadeståndsanspråket var att kommunen hade lämnat en felaktig upplysning om strandskydd till bolaget. Den felaktiga uppgiften var hämtad ur ett kartsystem som enligt kommunen baserades på en kartfil som i sin tur hade distribuerats till kommunen från Länsstyrelsen i juni 2000.

Täby kommun har erlagt betalning till bolaget enligt domen. Stockholms­regionens Försäkring AB har därefter, i egenskap av ansvarsförsäkringsgivare för kommunen, ersatt kommunen för del av det utbetalda beloppet samt övertagit rätten att kräva ersättning från den som är ansvarig för skadan.

Anspråket m.m.

Täby kommun och Stockholmsregionens Försäkring AB har begärt skade­stånd av staten med 9 337 622 kr respektive 4 956 000 kr. Grunden för skadeståndsanspråket är att den kartfil som Länsstyrelsen distribuerade innehöll en felaktig uppgift.

Justitiekanslerns bedömning

Staten ska ersätta ren förmögenhetsskada som vållas av att en myndighet genom fel eller försummelse lämnar felaktiga upplysningar eller råd, om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl. Vid bedömningen av om sådana skäl föreligger ska särskilt beaktas upplysningarnas eller rådens art, deras samband med myndighetens verksamhetsområde och omständig­heterna när de lämnades (3 kap. 3 § skadeståndslagen).

Huvudregeln i preskriptionslagen (1981:130) är att fordringar preskriberas tio år efter fordringens tillkomst. När det gäller skadeståndsanspråk innebär det att preskriptionsfristen i princip räknas från den skadegörande hand­lingen (jfr prop. 1979/80:119 s. 89). Att skadan har inträffat först senare saknar betydelse (se NJA 2018 s. 793, p 12–15).

Den omständighet som sökandena har åberopat som grund för sitt anspråk – Länsstyrelsens distribuering av den aktuella kartfilen – ligger mer än tio år tillbaka i tiden. Det har inte framkommit att sökandena har vidtagit någon preskriptionsavbrytande åtgärd tidigare än ett brev som skickades från kommunen till Länsstyrelsen i juli 2019, det vill säga 19 år efter att kartfilen distribuerades. Skadeståndsanspråket ska på grund av detta avslås.