Diarienr: 6608-19-3.1.5 / Beslutsdatum: 2 dec 2019

Fråga om uppgiftslämnande som sker i tjänsten ska prövas som ett meddelarbrott

Justitiekanslerns beslut

Anmälan återlämnas till Åklagarmyndigheten, Särskilda åklagar­kammaren, för de åtgärder som den kan ge anledning till där.

Ärendet

Åklagarmyndigheten har till Justitiekanslern överlämnat en anmälan om brott mot tystnadsplikt. I anmälan görs det gällande att polisen under en pressträff har röjt uppgifter från en pågående förundersökning, uppgifter som sedan tillhandahållits av SVT.

Justitiekanslerns bedömning

Justitiekanslern är ensam åklagare i mål om tryck- och yttrandefrihetsbrott. Justitiekanslern är även ensam åklagare i mål som avser meddelar- och anskaffarbrott eller som annars avser brott mot någon bestämmelse i tryckfrihetsförordningen respektive yttrandefrihetsgrundlagen. 

Den grundlagsskyddade meddelarfriheten innebär att det står var och en fritt att meddela uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande i tryckt skrift eller vissa andra medier. Meddelarfriheten omfattar också offentlig­anställda, däremot inte myndigheter eller andra allmänna organ som sådana.

I detta fall har de aktuella uppgifterna enligt anmälan lämnats till media under en pressträff. Uppgiftslämnandet har tydligen skett i tjänsten och på myndighetens vägnar och är således av sådan karaktär att det inte omfattas av meddelar­friheten.

Det ifrågasatta uppgiftslämnandet ska därför bedömas med stöd av vanlig lag och anmälan avser därför inte något som omfattas av Justitiekanslerns exklusiva åklagarkompetens på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området.

Det finns inte heller skäl att handlägga anmälan här med hänvisning till Justitiekanslerns tillsynsuppdrag.

Anmälan ska mot denna bakgrund återlämnas till Åklagarmyndigheten för de åtgärder som den kan ge anledning till där.