Diarienr: 1137-18-3.2 / Beslutsdatum: 13 feb 2018

Justitiekanslern är inte behörig åklagare vid brott mot lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern vidtar inte någon åtgärd med anledning av anmälan.

Ärendet

Två personer har gjort en anmälan om brott mot repressalieförbudet i lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter.

Justitiekanslerns bedömning

Justitiekanslern är inte behörig åklagare när det gäller brott mot bestämmel­serna i lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter (se prop. 2016/17:31 s. 49). I dessa fall är det i stället polis och allmän åklagare som ska pröva om något brott har begåtts. Justitiekans­lern vidtar därför inte någon åtgärd med anledning av anmälan.