Justitiekanslern är en myndighet under regeringen vars uppgift bland annat är att reglera skadeståndsanspråk mot staten och att vara åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål.

Sök på beslut, diarienummer, yttrande

Eller gå till avancerad sökning

Vad behöver du hjälp med?

Aktuellt

6 sep 2016

Justitiekanslern söker föredragande

Justitiekanslern söker en eventuellt flera föredragande, företrädesvis kammarrätts- eller hovrättsassessorer.
Läs mer här

30 jun 2016

Staten överklagar Stockholms tingsrätts dom angående uppgiftssamlingen ”Kringresande”.

Staten yrkar att hovrätten ska ge prövningstillstånd och, med ändring av tingsrättens dom, lämna kärandenas skadeståndsanspråk utan bifall, eller i ...

30 jun 2016

Granskningen avslutad beträffande ärendeförteckningarna 2015

Justitiekanslerns granskning av myndigheternas ärendeförteckningar för år 2015 är nu avslutad. Den har omfattat totalt 201 statliga myndigheter inklusive samtliga ...

Senaste beslut från JK

Diarienr: 6582-15-40 / Beslutsdatum: 1 sep 2016

Skadeståndsanspråk mot staten p.g.a. att kriminalvården inte meddelat något överklagbart ...

Diarienr: 3492-16-80 / Beslutsdatum: 29 aug 2016

Remissyttrande EU-förordningen på konsumenträttens område

Diarienr: 2563-16-40 / Beslutsdatum: 28 jul 2016

Skadestånd med anledning av försenat överlämnande av ett överklagande enligt ...

Diarienr: 4008-16-31 / Beslutsdatum: 12 jul 2016

Ifrågasatt överträdelse av censurförbudet i yttrandefrihetsgrundlagen

Diarienr: 6002-15-42 / Beslutsdatum: 12 jul 2016

Skadestånd när Kronofogden skickat utdrag till en person via dennes ...

Diarienr: 3438-15-40 / Beslutsdatum: 7 jul 2016

Kritik mot polisen för handläggning av ett körkortsingripande, m.m

Justitiekanslerns huvuduppgifter

Tillsyn över myndigheterna

Justitiekanslern har i likhet med Riksdagens ombudsmän (JO) tillsyn över myndigheter och deras tjänstemän. Tillsynen har till syfte att kontrollera att lagar och andra författningar efterlevs. Sedan den 1 december 1998 har Justitiekanslerns tillsynsverksamhet begränsats. Justitiekanslern har sedan dess en mer övergripande tillsyn som främst är inriktad på att upptäcka ...

Frivillig skadereglering

Justitiekanslern har också möjlighet att på frivillig väg reglera vissa skadeståndsanspråk som riktas mot staten. Tanken med det är att avlasta domstolarna uppgiften att pröva sådana mål där det egentligen inte finns någon tvist utan där det är klart att ett skadeståndsgrundande fel har begåtts och att den enskilde har ...

Åklagare vid tryck- och yttrandefrihetsbrott

Justitiekanslern är ensam åklagare när det gäller tryck- och yttrandefrihetsbrott, dvs. när det är fråga om otillåtna uttalanden i tryckta skrifter, radio- och televisionsprogram samt s.k. tekniska upptagningar, dvs. DVD- och CD-skivor, videogram m.m.

Justitiekanslern har också andra åklagaruppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Den viktigaste är att värna om ...

Tillsyn över advokaternas disciplinverksamhet

Tillsynen över advokatväsendet utövas i första hand av Sveriges Advokatsamfund. Dit kan således en enskild som är missnöjd med en advokat vända sig med sina klagomål. Justitiekanslern får del av alla beslut i disciplinärenden från advokatsamfundet och har möjlighet att klaga på besluten inom fyra veckor från det att Justitiekanslern ...

Skydd för privatlivet

En ny kameraövervakningslag (2013:460) och en ny kameraövervakningsförordning (2013:463) trädde i kraft den 1 juli 2013. Rätten att överklaga beslut om kameraövervakning för att ta tillvara allmänna intressen överfördes då från Justitiekanslern till Datainspektionen. Justitiekanslern har dock alltjämt talerätt beträffande sådana beslut som har meddelats enligt den tidigare kameraövervakningslagen. Justitiekanslern ...

Ombud för staten

En annan viktig uppgift för Justitiekanslern är att vara statens ombud. Denna uppgift innebär att Justitiekanslern företräder staten i vissa rättegångar som rör statens rätt, främst skadeståndsmål. Justitiekanslern är alltid behörig att föra statens talan men ofta ankommer detta på andra myndigheter, t.ex. Skatteverket, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten och Rikspolisstyrelsen.

Läs mer om JK