S.K. ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 7318-16-45) – ersättning enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

S.K. var berövad friheten som anhållen och häktad under perioden september 2015 – februari 2016. Han begärde ersättning av staten hos Justitiekanslern enligt bestämmelserna i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Justitiekanslern avslog S.K:s begäran (beslut den 30 augusti 2016 i ärendet med dnr 2307-16-41). Anspråket avslogs på den grunden att S.K. enligt Justitiekanslerns bedömning medvetet försatt sig i en situation där han löpt en överhängande risk att bli misstänkt för allvarlig brottslighet och hans eget beteende har därmed gett anledning till att misstankar riktades mot honom. Enligt Justitiekanslerns bedömning har S.K. därigenom i väsentlig omfattning själv föranlett att han blev frihetsberövad och ersättningen jämkades därför till noll kr.

S.K. har ansökt om stämning mot staten i Stockholms tingsrätt (mål nr T 14354-16) och begärt ersättning av staten med 130 000 kr, avseende lidandeersättning för den tid då han varit frihetsberövad. Staten har bestritt S.K:s talan.