A.A ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 5533-19-4.5.2) – ersättning vid frihetsberövande

A.A. dömdes, efter eget erkännande, den 1 oktober 1986 av Stockholms tingsrätt för bl.a. mord till sluten psykiatrisk vård. Han var då 15 år gammal. A.A. frigavs den 31 mars 1988. Före frigivningen tog A.A. tillbaka sitt erkännande.

A.A. ansökte om och beviljades resning av Svea hovrätt den 7 april 2016 såvitt gällde dels frågan om A.A. gjort sig skyldig till mord, dels frågan om påföljd. Den 13 december 2016 frikände Stockholms tingsrätt A.A. från åtalet för mord och meddelade påföljdseftergift för den övriga brottsligheten. A.A. har varit frihetsberövad under perioden 21 maj 1986 – 31 mars 1988.

A.A. begärde ersättning av staten hos Justitiekanslern enligt den tidigare gällande lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning. Justitiekanslern beslutade den 6 september 2017 att avslå hans begäran om ersättning med hänvisning till att preskription inträtt (dnr 1990-17-4.1). A.A. har ansökt om stämning mot staten vid Stockholms tingsrätt och begärt ersättning för lidande med 3 000 000 kr (mål nr T 12325-19). Staten har i svaromål motsatt sig att betala skadestånd. I första hand har staten invänt att anspråket är preskriberat och i andra hand att A.A. inte har någon rätt till ersättning eftersom han själv uppsåtligen har föranlett frihetsinskränkningen. Huvudförhandling hölls vid Stockholms tingsrätt den 27 maj 2020.

Stockholms tingsrätt meddelade dom i målet den 24 juni 2020. Tingsrätten ansåg att anspråket på ersättning inte hade preskriberats men att A.A. själv uppsåtligen hade föranlett frihetsberövandet varför någon rätt till ersättning inte förelåg. Käromålet ogillades.

A.A. har överklagat tingsrättens dom. Hovrätten meddelade den 3 september 2020 prövningstillstånd i målet.