AS./. staten genom Justitiekanslern (dnr 2472-15-45)

AS har ansökt om stämning mot staten och yrkat ersättning för ekonomisk skada med hänvisning till fel eller försummelse och överträdelse av artikel 6.1 i Europakonventionen (långsam handläggning) av en tingsrätt i ärenden om bodelningsförrättare och i ett mål om fordran.

Målet prövades av Svea hovrätt som första instans (mål nr T 2128-15). Hovrätten avgjorde målet utan huvudförhandling och lämnade, i en dom den 18 september 2015, AS yrkanden utan bifall.

AS överklagade hovrättens dom till Högsta domstolen (mål nr T 5075-15). Staten har motsatt sig ändring av hovrättens dom. Justitiekanslern har slutfört statens talan och avvaktar Högsta domstolens dom i målet. Domstolen avser att avgöra målet utan huvudförhandling.