AA ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 2021/1659) – fråga om skadestånd enligt Europakonventionen

Käranden ansökte i februari 2021 om stämning mot staten vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 2196-21). Käranden har begärt ideellt skadestånd och sammanfattningsvis anfört dels att handläggningen av en brottsutredning i vilken hon var målsägande har utgjort en överträdelse av hennes rättigheter enligt artikel 3, 8, 6 och 13 i Europakonventionen, dels att det har skett en överträdelse av hennes rättigheter enligt artikel 3 och 8 i konventionen eftersom hon inte tillerkändes skadestånd i det brottmål som följde på utredningen. Statens inställning är att kärandens rättigheter inte har åsidosatts. Vid tingsrätten pågår för närvarande skriftväxling mellan parterna. Målet är utsatt till huvudförhandling i oktober 2021.