TS o.a. ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 2917-16-45)

TS och TS AB har väckt talan mot staten vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 2551-16) och begärt ersättning för ekonomisk och ideell skada med hänvisning till vissa åtgärder som Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och en åklagare har vidtagit. Åtgärderna har delvis grundat sig på en bedömning att en pråm varit att betrakta som ett fartyg. Tingsrätten har hållit muntlig förberedelse och planerar att hålla huvudförhandling under hösten 2017.