Övriga

Bland Justitiekanslerns övriga rättgångar redovisas bl.a. mål där Justitiekanslern för talan om disciplinansvar mot befattningshavare som omfattas av lagen om offentlig anställning (se 7 § lagen om justitiekanslerns tillsyn).

Även mål där Justitiekanslern utövar tillsyn över advokatväsendet som företrädare för det allmänna redovisas här. Tillsynen över advokater utövas i första hand av Sveriges advokatsamfund. Advokatsamfundets styrelse och disciplin­nämnd kan besluta om uteslutning, varning eller erinran för advokat som gjort orätt, förfarit oredligt eller åsido­satt sina plikter (8 kap. 7 § rättegångsbalken). Justitiekanslern får enligt 8 kap. 8 § rätte­gångs­balken hos Högsta domstolen överklaga ett beslut enligt 7 § av samfundets styrelse eller disciplinnämnd.