Justitiekanslern (JK) söker en eventuellt två beredningsjurister

JK:s huvuduppgifter är att ha tillsyn över myndigheter, att företräda staten i tvister i domstol, att reglera skadeståndsanspråk mot staten, att vara åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål samt att vara regeringens juridiska rådgivare.

JK har för närvarande närmare 50 anställda, varav flertalet är jurister.

En stor del av anspråken grundas på lagen om lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (frihetsberövandelagen). Som beredningsjurist består ditt arbete främst i att bereda sådana ärenden. Du ska också leda och fördela notariernas arbete med dessa ärenden. Du svarar för planeringen och organisationen av arbetet med ärendekategorin i fråga samt för uppföljningen av rättsutvecklingen på området. Du biträder därutöver en föredragande vid rättegångar om anspråk enligt frihetsberövandelagen. I ditt arbete ingår vidare att delta i handläggningen av skadestånds- och tillsynsärenden som har samband med anspråk som grundas på frihetsberövandelagen. I mån av tid sätter du även upp förslag till brevsvar och beslut i andra skadeståndsärenden, ärenden om tryck- och yttrandefrihet m.m.

Du ska ha fullgjort notarietjänstgöring.

Anställningen inleds med en provanställning om sex månader. Din lön bestäms individuellt med hänsyn till kvalifikationer, kompetens och erfarenhet.

Tillträde sker snarast.

JK har sina lokaler på Riddarholmen. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats och strävar efter en positiv arbetsgemenskap som ger alla anställda möjlighet till professionell utveckling.

Du kan läsa mer om JK:s verksamhet på vår webbplats, www.jk.se.

Upplysningar: Ytterligare information lämnas av byråcheferna Britt-Mari Lundberg (tel. 08-405 29 04), Daniel Kjellgren (tel. 08-405 29 16), Anders Lindgren (tel. 08-405 47 77) och Anna Erman (tel. 08-405 29 08) samt föredraganden Elena Landberg (Jusek; tel. 08-405 29 13) och beredningsjuristen Kristoffer Kågström (Jusek; tel. 08-405 28 21).

Ansökan: Vi vill ha din ansökan senast torsdagen den 22 augusti 2019.

Du sänder den till Justitiekanslern, Box 2308, 103 17 Stockholm eller med e-post till ansokan@jk.se. Ange referensnummer 4291-19-1.3.1 i ärendemeningen.

Till din ansökan bifogar du meritförteckning samt de handlingar och referenser i övrigt som du vill åberopa.