Högsta domstolen har bifallit Justitiekanslerns överklagande och beslutat att en advokat ska uteslutas ur Advokatsamfundet

Advokatsamfundets disciplinnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 20 augusti 2020 att tilldela en advokat disciplinpåföljden varning och straffavgift om 50 000 kr. Advokaten hade vid två tillfällen gjort sig skyldig till allvarliga brott mot god advokatsed i form av handlande mot för sina häktade klienter meddelade restriktioner. Justitiekanslern överklagade beslutet till Högsta domstolen och begärde att advokaten skulle uteslutas ur Advokatsamfundet. Högsta domstolen har den 13 juli 2021 bifallit Justitiekanslerns överklagande och uteslutit advokaten ur Advokatsamfundet.

Beslutet hittar du här: HD Ö 5090-20