Granskning av det s.k. snabbspåret i brottmål

Justitiekanslern har under våren 2020 granskat försöksverksamheten med snabbare lagföring i brottmål, som inleddes i norra Stockholmsområdet i januari 2018 och ska pågå till och med utgången av 2022. Justitiekanslerns granskning har skett främst ur ett rättssäkerhetsperspektiv och har omfattat polisens, åklagarnas och domstolens handläggning.  

Den genomförda granskningen visar att försöksverksamheten fungerar mycket väl utifrån de frågor som Justitiekanslern har fokuserat på. I ett mindre antal fall har vissa brister uppmärksammats framför allt vad gäller polisens handläggning. Bristerna har dock inte varit av sådant slag att de påverkar det sammantagna intrycket att grundläggande rättssäkerhetskrav tillgodosetts i samtliga led av förfarandet.

Försöksverksamheten har successivt utökats geografiskt och den utvecklingen kommer att fortsätta. Dessutom har regeringen numera gett en särskild utredare i uppdrag att utreda om snabbförfarandet ska permanentas. Mot den bakgrunden har det varit viktigt för Justitiekanslern att bidra med en framåtsyftande tillsyn, med förhoppningen att iakttagelserna ska kunna fångas upp i det fortsatta utredningsarbetet.

Länk till beslutet hittar du här:

Beslut 7012-19-2.4.2