Diarienr: 5621-18-2.1 / Beslutsdatum: 22 maj 2019

Allvarlig kritik mot Försäkringskassan med anledning av att ett läkarutlåtande skickats till fel person

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan för att ha skickat en handling med uppgifter som omfattas av sekretess till en annan person än den som uppgifterna avsåg. 

Ärendet

Bakgrund

Den 1 juni 2018 skickade Försäkringskassan ett kommuniceringsbrev till en person, AA, i hennes ärende om vårdbidrag. I brevet bifogades ett läkarutlåtande som hörde till ett annat ärende.

AA skickade den 11 juni ett brev till Försäkringskassan i vilket hon uppgav att hon fått ett läkarutlåtande som hörde till ett annat ärende. Den 14 juni ringde en handläggare upp AA och bad om ursäkt för det inträffade. AA skickade på uppmaning av Försäkringskassan tillbaka läkarutlåtandet.

Den 12 september kontaktade handläggaren BB, vars dotters läkarutlåtande hade skickats till fel person (AA), och informerade om misstaget.

Försäkringskassan har med anledning av det inträffade gjort en intern incidentrapportering samt en anmälan om personuppgiftsincident till Datainspektionen.

Anmälan till Justitiekanslern och utredningen här

Justitiekanslern har tagit emot ett klagomål mot Försäkringskassan angående myndighetens felaktiga utskick av ett läkarutlåtande.

Justitiekanslern har inhämtat ett yttrande från Försäkringskassan. I yttrandet har Försäkringskassan redovisat omständigheterna i fråga om det felaktiga utskicket och beklagat det inträffade. Försäkringskassan har även redovisat vilka åtgärder som har och som kommer att vidtas för att förhindra incidenter med personuppgifter.

Anmälaren har fått möjlighet att yttra sig över vad Försäkringskassan anfört.  

Justitiekanslerns bedömning

Det är klarlagt att Försäkringskassan har skickat en handling med uppgifter som omfattas av sekretess till en annan person än den som uppgifterna avsåg.

Riksdagens ombudsmän (JO) har i beslut den 24 januari 2019 och den 16 mars 2018 riktat allvarlig kritik mot Försäkringskassan med anledning av liknande händelser (dnr 3273-2018 samt 5606-2017, 5820-2017 och 6105-2017). JO har även i tidigare beslut kritiserat Försäkringskassan för liknande brister.

Justitiekanslern har anslutit sig till den kritik som JO uttalat mot Försäkringskassan för felaktiga utskick av sekretessbelagda uppgifter (dnr 6954-18-4.3 och 11955-17-4.3).

Försäkringskassan har anfört att det felaktiga utskicket har berott på den mänskliga faktorn och att det inte skulle ha skett om handläggaren hade följt rutinerna och använt den centrala utskriftsfunktionen. Det är givetvis helt oacceptabelt att handläggare inte följer de interna riktlinjerna. De åtgärder som Försäkringskassan hittills har vidtagit för att säkerställa att handläggarna följer riktlinjerna, och därmed förhindra händelser av det aktuella slaget, har uppenbarligen varit otillräckliga. Försäkringskassan förtjänar därför allvarlig kritik för det felaktiga utskicket.

Det kan avslutningsvis även nämnas att Försäkringskassan har anfört att myndigheten har beslutat om en handlingsplan som sträcker sig fram till slutet av 2019, för att förhindra personuppgiftsincidenter. Eftersom JO i beslutet den 24 januari 2019 har uttalat att han har för avsikt att följa ut­veck­ling­en framöver skickas en kopia av detta beslut till JO.